Pirkimo informacija

Taisyklės

1 .Bendrosios nuostatos  

Šios Pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – “Mes“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.aksesuarai-mobiliesiems.lt  (toliau – “e-parduotuvė“).  

2 .Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas 

 1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta , kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką  „Užsakyti“ ir gaunate Mūsų pranešimą elektroniniu paštu arba telefonu, kad Jūsų užsakymas priimtas.
 2. Kiekviena Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Mūsų e-parduotuvės www.aksesuarai-mobiliesiems.lt duomenų bazėje.  

3. Teisės ir pareigos  

   3.1.Jūs turite teisę: 

 1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje www.aksesuarai-mobiliesiems.lt šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
 2. Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas Mums raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamos grąžinti prekės pavadinimą, kodą ir užsakymo numerį) per 7(septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Grąžinimo sąlygos ir kita informacija nurodyta "Prekių grąžinimas".
 3. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus . 
    

    3.2.Jūs įsipareigojate:

 1. Jūs įsipareigojate apmokėti už prekes užsakyme nurodytą sumą per užsakyme nurodytą terminą.
 2. Jūs įsipareigojate atsiimti ar priimti Jums atsiųstas prekes.
 3. Jūs įsipareigojate, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Jūs prarandate atpažinimo kodą, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus - parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
 4. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
 5. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų. 
   

   3.3.Mes turime teisę:

 1. Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Jums galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Jūsų registraciją, jeigu Jūs bandote pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam jos veikimui.
 2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto Jums nepranešę. 
 3. Mes turime teisę, savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai, pakeisti šias Taisykles ar el.parduotuvės veikimo sąlygas.
   

  3.4.Mes įsipareigojame:

 1. Mes įsipareigojame šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis e-parduotuve.
 2. Mes įsipareigojame pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.
 3. Mes įsipareigojame pasiūlyti Jums analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei dėl svarbių aplinkybių negalime pristatyti Jūsų užsakytos prekės. Jums atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, įsipareigojame grąžinti Jums Jūsų sumokėtus pinigus per septynias darbo dienas.
 4. Mes įsipareigojame gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje -žiūr. "Duomenų apsauga".

4 .Atsakomybė: 

 1. Jūs  visiškai atsakote už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.
 2. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
 3. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
 4. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 5. Mes atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdamas į Mūsų rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažinote su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė Jums buvo suteikta.
 6. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
 7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius .

5. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka:

 1. Prekių kainos e-parduotuvėje, suformuotame užsakyme ir sąskaitoje-faktūroje nurodytos Litais su PVM.
 2. Kartu su prekėmis Jums visada išsiunčiame PVM sąskaitą-faktūrą.
 3. Apmokėti už prekes Jūs galite naudodamiesi saugia ir patikima internetinės bankininkystės sistema Mokėjimai.lt - apmokėti už prekes internetiniu pavedimu per bet kurį Lietuvos banką ar apmokėti individualiai Jums suformuotu kvitu tam skirtose vietose. 
 4. Išskirtinais atvejais arba pirkdami iš užsienio Jūs galite apmokėti išankstiniu bankiniu pavedimu į aksesuarai-mobiliesiems.lt banko sąskaitą. Skambinkite.

6. Prekių pristatymas:              

 1. Mes pristatome prekes Jūsų pasirinktu prekių pristatymo būdu Jūsų registracijoje nurodytu adresu.
 2. Jūs užsakydamas prekes, įsipareigojate nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir kontaktinio asmens duomenis.
 3. Prekes pristatome per 2-3 darbo dienas, kai prekės yra Mūsų parduotuvėje, ir  iki 14 dienų, kai prekes reikia pagaminti arba prekės yra kitų gamintojų sandėliuose.
 4. Mes neatsakome už kurjerių įsipareigojimą prekes pristatyti per 1-2 darbo dienas.
 5. Jūs sutinkate, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Mūsų nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Mes įsipareigojame nedelsiant Jus informuoti apie prekių pateikimo sąlygas.
 6.  Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su pašto darbuotoju ar kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Jums pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
 7. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), Jūs privalote tai atžymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums neatlikus šių veiksmų, Mes neatsakome dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Jūs nepažymėjote aukščiau nustatyta tvarka.
 8. Jums užsakius nestandartinę siuntą, Mes papildomai informuosime apie tikslią pristatymo kainą ir terminą.
 9. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ - žiūr. "100% pinigų grąžinimas"

7.Informacijos siuntimas

 1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

8.Baigiamosios nuostatos

 1. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
 2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu.
 3. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Atsiskaitymo būdai:                                

  Sistema PAYSERA (Mokėjimai.lt)- čia pasirinkite patogius ir saugius atsiskaitymo būdus.